ក្រសួង​-​ស្ថាប័ន និង​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ ដែល​មិន​បាន​អនុវត្ត​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង​ការវិភាគ​មុខងារ មិន​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល​ឡើយ​

នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​១ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ជំរុញ​ការអនុវត្ត​វិធានការ​គន្លឹះ​ក្នុង​ការកែទម្រង់​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ (​គ​.​វ​.​រ​.) រាជរដ្ឋាភិបាល បានសម្រេច​បន្ត​ការងា​រ​កែទម្រង់រដ្ឋបាល​សាធារណៈ ដោយ​បាន​ដាក់ចេញ នូវ​វិធានការ​គន្លឹះ​ក្នុង​ការកែទម្រង់​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ចំនួន ៣ រួមមាន​៖ (១) ការដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ស៊ីវិល (២) ការពង្រឹង​សមត្ថភាព និង​សមិទ្ធកម្ម​ស្ថាប័ន​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​គុណភាព​ការងារ និង​(៣)​ការដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​លើកទឹកចិត្ត​គាំទ្រ​សមិទ្ធ​កម្ម ក្នុង​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​។

​បន្ថែម​លើ​នេះ ក្នុងនាម​លេខាធិការដ្ឋាន គ​.​វ​.​រ​. ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ ត្រូវ​សម្របសម្រួល​ការអនុវត្ត​ឱ្យបាន​ចប់​សព្វគ្រប់​នូវ​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង​ការវិភាគ​មុខងារ​របស់​ក្រសួង​-​ស្ថាប័ន និង​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ ត្រឹម​ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០២៤​។

​ក្នុង​ករណី​ក្រសួង​-​ស្ថាប័ន និង​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ ដែល​មិន​បាន​អនុវត្ត​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង​ការវិភាគ​មុខងារ មិន​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល​ឡើយ​។​

​ជា​លទ្ធផល​សម្រាប់​ការកែលម្អ​ប្រព័ន្ធ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ចូល​បម្រើ​ការងារ ក្នុង​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ បាន​រៀបចំ​និយាម​ស្តីពី​នីតិវិធី​ប្រតិបត្តិ​សម្រាប់​ការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល ដែល​ត្រូវបាន​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​តាម​រយៈ​អនុក្រឹត្យ​។ ក្រសួង​បាន​ដឹកនាំ​រៀបចំ​ការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល ចំនួន​៦​លើក ដោយ​បាន​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​សរុប​ចំនួន ៩៧៥​នាក់ និង​កំពុង​ដំណើរការ​ជ្រើសរើស​ជា​បន្តបន្ទាប់​។​

​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្តី​ពី​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ ការវិភាគ​មុខងារ និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​ក្រសួង​-​ស្ថាប័ន និង​ការធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រចនាសម្ព័ន្ធ ទិន្នន័យ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល​ក្រសួង​-​ស្ថាប័ន ជា​ជំហាន​មួយទៀត​ក្នុង​ការសម្រេច​ឱ្យបាន​នូវ​ការងារ​កែទម្រង់រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​។ ការរៀបចំ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​នេះ​គឺ​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ក្រសួង​-​ស្ថាប័ន នៅក្នុង​ដំណើរការ​នៃ​ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ ការវិភាគ​មុខងារ និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​ក្រសួង​-​ស្ថាប័ន ក៏​ដូចជា​ការធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រចនាសម្ព័ន្ធ និង​ទិន្នន័យ​ក្រសួង​-​ស្ថាប័ន ឱ្យ​ប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយ​រលូន​ទាន់ពេលវេលា ប្រសិទ្ធភាព និង​សម្រេច​លទ្ធផល​តាម​ការរំពឹង​ទុក នៅត្រឹម​ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២៤៕​